அடிப்படைகள்
 1. தோலின் கதை...
 2. பச்சைத் தோல்களைத் திரட்ட..
 3. இயற்கையை மாற்றுதல்
 4. தோலின் பணிகள்
 5. பதப்படுத்தலுக்குத் தயாரிப்பு
தொழில்நுட்பப் பணிகள்
 1. தோல் கிடைக்கும் இடங்கள்
 2. அழகு படுத்துதல்
 3. பூச்சு வேலை
 4. அடிப்படைச் செலவுகள்
 5. செலவுக் கணக்கு
பயன்பொருட்களைப் பற்றி
 1. எங்கு பயன்படும்?
 2. தோலின் சிறப்பு
 3. காலணி உருவாகிறது
 4. செருப்புன்ன சும்மாவா!
 5. இத்தனை பேர் மெனெக்கெடு
சுற்றுச் சூழலும் அரசியலும்
 1. ஊரு விட்டு ஊரு வந்து
 2. தலைக்கு ஏழு சோடி
 3. பாழ்படும் நிலமும் நீரும்
 4. நஞ்சாகும் மீன்கள்
 5. குப்பையில் மாணிக்கம்
மேலாண்மை
 1. யார் மணி கட்டுவது
 2. கட்டி மேய்த்தல்
 3. எல்லைகளைத் தாண்டி
 4. ERP - நிறுவன வளம் பேணல்
 5. தோலுக்கு ERP ஒட்டுமா என்ன?